TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Süleymaniye Bölgesi Yenileme Alanı


Süleymaniye Bölgesi'nin de içinde bulunduğu bölge yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacı ile 24.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmiştir.

SÜLEYMANİYE TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ

Süleymaniye Semt Tarihi , 16.yüzyılda Osmanlı ile başlamış olup ismini Kanuni Sultan Süleyman’dan almıştır.Günümüze kadar korunmuş olan birçok külliye , medrese ve camiler yine o döneme aittir . Bunun sonucu olarak Süleymaniye , özellikle 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ulemaların semti olmuştur.O dönemlerde yapılan bu eserlerle birlikte bu bölgedeki ticari amaçlı birçok dükkan ,aynı işlevlerini günümüzde de devam edebilmektedir .
Süleymaniye ,maalesef 20.yüzyıl başlarından itibaren eski önemini yitirmiştir. Önceleri seçkin ve zengin zümrenin tercih ettiği yer iken ,sonraları etrafı yoksul yerleşim alanlarıyla çevrilen bir yer olmuştur . 1950'lere  kadar  geleneksel  bina  yapısı  korunanabilse de zamanla  oluşan  tahribat  ve  yangınlar  sonucu  büyük  kısmı  yok  olmuştur.  Bütün bunlara rağmen hala günümüze kadar özelliklerini  koruyan  birçok sokak  ve  evler  bulunmaktadır.
Bugünkü Süleymaniye Semti, Süleymaniye Camisi  ve  çevresinde bulunan külliyenin bazı  yapılarıyla  birlikte  turizmin  öncelik  kazandığı  tarihi  bir  semttir. Külliyenin geleneksel özelliği olan medrese eğitimi bugün İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülmekte, Darüşşifası bugün Süleymaniye Doğumevi, Darüzziyafesi turistlere hizmet veren pahalı lokantalar, Şeyhülislamlık İstanbul Müftülüğü olarak hizmet vermekte, bir bakıma tarihteki işlevini devam ettirmektedir .

 


Süleymaniye Bölgesi yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacı ile 24.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmiştir

PROJENİN AMACI
İstanbul’un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi ile birlikte İstanbul’u ve Fatih İlçesi’ni, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan, hizmet sektörlerinin, ticari, turistik ve kültürel aktivitelerin bir arada var olduğu bir kent olarak yeniden tanımlamak ve İstanbul’un ve Fatih’in ulusal ve uluslar arası ve ön önemlisi de yerel seviyede pozitif ve çekici bir kent etkisi yaratmasını sağlamak, her türlü afetlere ve risklere dayanıklı mimari dokunun korunması ve yaşatılmasını sağlayacak, güvenilir, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel yerleşme dokusu oluşturmaktır .

PROJENİN HEDEFLERİ
Kentsel yenileme projesi sürecinde temel olarak;

  • Değişimi yönetebilen
  • İnsana ve tarihi değerlere saygılı
  • Geniş kapsamlı ve katılımcı bir proje yaklaşımı benimsenmektedir.

Proje kapsamında;

  1. Yok olan eski eser binaların rölöve - restitüsyon - rekonstrüksiyonu
  2. Mevcut eski eser binaların restorasyonu
  3. Çevre ile “uzlaşır” yeni bina projeleri amaçlanmaktadır . 
  4. 

Süleymaniye Yenileme Alanında yürütülecek çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında bir protokol hazırlanmış ve protokol 13.09.2006 tarih, 1528 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu protokol gereğince Süleymaniye Yenileme Alanı 5 adet uygulama bölgesine ayrılmış olup, 1.etabın bir bölümünde Belediyemizce çalışmalar yürütülmektedir.

Belediyemizce çalışmaları yürütülen alanda 39 ada 733 parsel yer almaktadır. 319 tescilli SMÖ yapı, 26 adet anıt eser bulunmaktadır.