TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Yedikule-Yenikapı Sahil Şeridi III. Etap Yenileme Alanı (Yalı, Kasap İlyas, Çakırağa, Kürkçübaşı Mahalleleri)


Yalı mahallesinin de içinde bulunduğu bölge Yıpranmış tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunması amacı ile 13.09.2006 tarihli resmi Gazetede yayınlanan 2006/10961 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmiştir.

YENİKAPI TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ

 • Yenikapı, Suriçi’nde Marmara Sahilinde, Samatya ile Kumkapı arasında kalan bir semttir. Büyük ölçüde Langa semti ile iç içe olan yerleşim kuzeyden Unkapanı’ndan gelen Atatürk Bulvarı’nın denize doğru devamı olan Mustafa Kemal Caddesi’nin iki yanına yayılır. Yenikapı Tren İstasyonu kentin merkezi sayılabilir. İstanbul’un topografyası en fazla değişen bölgelerinden biridir.
 • Bizans döneminde, bugünkü Yenikapı’nın bulunduğu bölge liman bölgesiydi. İstanbul’un Marmara’daki limanı farklı dönemlerde iki isim ile anılmıştır. Bölgenin 4.yy’a kadar kullanılan limanı Eletherius Limanının dolmasından sonra bugünkü Namık Kemal Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi arasındaki kısım Theodosius Limanı olarak anılmaya başlanmıştır. Limanın, İmparator Theodosius tarafından bu bölgeye ambarlar yaptırması sebebiyle bu ismi almıştır. Bu ambarlar Bizans Dönemi’nde Mısır’dan gelen buğdayın boşaltılması ve depolanması için kullanılmıştır.
 • Theodosius Limanı Bayrampaşa Deresi’nin (antik adı ile Lykos Deresi) getirdiği alüvyonlar ile kısa zamanda dolduğundan, çağlar boyu dönem dönem terkedilmiş, dönem dönemde temizlenerek tekrar açılmıştır.
 • Osmanlı Dönemi’nde Yenikapı Langa semtinin karakteristiğini taşıyan ve onu denize doğru uzantısı olan bir semttir.
 • 1960’lara kadar semtin yapısında fazla değişiklik olmamış, Yenikapı Aksaray yerleşmesinin denize açılan kapısı, tren istasyonunun da bulunduğu bir ulaşım kavşağı ve denize bakan kahvelerin, gazinoların olduğu az nüfuslu bir semt olarak kalmıştır.

 

  

Son dönem kazılarıyla tarihi değişen Tarihi Yarımada’nın gerçek tarihi günümüzden 8500 yıla kadar eskiye uzandığı tespit edilmiştir. Alanda tespit edilen bu son bilgi ve belgeler bu alanın önemini dünya çapında da bir kat daha arttırmaktadır.

PROJENİN AMACI

Kendi kendine yenilenme kapasitesi düşük olan bölgede, belediyemiz tarafında;

 • Tarihi dokuyu ve sivil mimari birikimini korumaya,
 • Yerel ekonomik kalkınma sağlamaya
 • Olası değişimlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik zararlarını önlemeye

yönelik bir kentsel yenileme programı başlatılmıştır.

Bu program ile bölgenin bütüncül bir şekilde ele alınarak kaliteli kentsel alanların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Belediyemiz, mülk sahiplerinin ve bölge yaşayanlarının işbirliği ile projenin tüm taraflarına getirebileceği sıkıntılar azaltılacak, bu sayede kısa sürede fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan başarılı sonuçlar alma amacındadır.

PROJENİN HEDEFLERİ

Kentsel yenileme projesi sürecinde temel olarak;

 • Değişimi yönetebilen
 • İnsana ve tarihi değerlere saygılı
 • Geniş kapsamlı ve katılımcı bir proje yaklaşımı benimsenmektedir.

Proje kapsamında;

 • Tescilli yapıların bir araya gelerek oluşturdukları dokusal bütünlük, tanıklık ettikleri dönemin mimari üslubu ve yapım tekniğini yansıtmaktadır. Bu nedenle koruma altındaki her yapının kendine özgü koruma koşulları belirlenerek gelecek nesillere aktarılacaktır.
 • Yenileme alanının çevresinde ciddi yatırımlar gerçekleşmektedir. Bu gelişme dinamiklerin bölgede önemli değişimlere neden olacaktır. Bu değişimi yönlendirerek bölge insanının en az ekonomik ve sosyal zararı göreceği bir proje yönetimi gerçekleştirilecektir.
 • Dünyadaki örneklerine bakıldığında, bölgenin değişmesi ile alanın bir turizm ve ofis alanı haline geleceği tahmin edilmektedir. Alanın geleceği için gerekecek; otopark, güvenlik sistemi, yeşil alanlar gibi kentsel hizmetler ve alt yapı oluşturulacaktır.

 
Bölgedeki önemli alanlar


Bölgedeki güncel kullanım

PROJE SÜRECİ

Kentsel Yenileme Projemiz 3 aşamadan oluşmaktadır.

ANALİZ

Mülkiyet analizi, tescilli eski eserler, bina analizleri, deprem analizleri ile sosyal ve ekonomik yapı analizleri yapılmıştır.

Mülkiyet Analizi (Alanda ağırlıklı olarak şahıs mülkiyeti olmakla beraber; Vakıf, Hazine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemizin de mülkiyeti mevcuttur.)

Tescilli Eski Eser Analizi (7 adet anıt eser, yaklaşık 153 adet sivil mimarlık örneği ile takribi 4.435,24 m² alan büyüklüğünde anıt eser niteliğinde sur duvarı bulunmaktadır.)

 

Bina Fonksiyon Analizi (Konut, Ticaret, Dini Tesis, Soysan Tesis, Muhtarlık Binası, Çeşme yapıları ile açık kullanım yapılarından oluşmaktadır. )

 

Bina Nitelik Analizi (İyi, Orta, Kötü ve Harabe yapılardan oluşmaktadır.)

 Yapı Dolu Boş Oran Analizleri (Tümü dolu, kısmen dolu ve tümü boş yapılardan oluşmaktadır.)

Depremsellik Analizi (Betonarme ve Yığma yapılar için ayrı ayrı yapılmış olan analizler düşük, orta ve yüksek risk taşıyan binalar olmak üzere sınıflandırılmıştır.)

 

   
Alandaki tüm eski eser yapılar için envanter çalışması yapılmış olup, hasar tespiti yapılmış ve müdahale paftaları oluşturulmuştur.

Alandaki tüm eski eser yapılar için envanter çalışması yapılmış olup, hasar tespiti yapılmış ve müdahale paftaları oluşturulmuştur.

 


Alandaki tüm eski eser olmayan yapılar için müdahale paftaları oluşturulmuştur.

Sokak bazında cephe rölöveleri analizi yapılmıştır

Sosyo- Ekonomik Analiz

 • Yenikapı Kentsel Yenileme projesi kapsamında konut ve işyerleri ile anket ve derinleme mülakat çalışmaları yapılmış, istatistiki yöntemler kullanılarak eğilimler, sorunlar tespit edilerek ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.
 • Sosyo-ekonomik yapı araştırması kapsamında 115 mülk sahibi, 196 kiracı ve 29 yaşayan (mülk sahibi ve kiracı olmayıp bölgede yerleşmiş kesim) ile görüşmeler yapılmıştır.

 DEĞERLENDİRME

 • Fiziki durum değerlendirmesi
 • Sosyal durum değerlendirmesi
 • Ekonomik durum değerlendirmesi
 • Proje alternatiflerinin test edilmesi

 

Tüm analizler incelendiğinde bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin neler olduğu belirlenmiş ve bir araya getirilmiştir.

PROJELENDİRME

  • Mülk sahiplerinin katılım ve karar verme süreçleri
  • Kiracıların katılımı ve karar verme süreçleri
  • Bölge esnafının katılımı ve karar verme süreçleri
  • Projenin oluşturulması
  • Projenin onaylanması
  • Projenin uygulanması
  • Projenin işletilmesi

 Projenin ilk adımı olan analiz ve mevcut durum çalışmaları tamamlanmış olup bu kapsamda sosyolojik araştırmalar, mülkiyet-değer analizleri gibi şehircilik analizleri ile korunması gereken kültür varlıklarına, anıtsal-sivil mimari değerlere ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

MÜLK SAHİBİNİN FONKSİYON SEÇENEKLERİ

 • Karar alma süreçleri mülk sahipleri ve yerel halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Projenin vizyonu ve hedefleri paylaşılacak, avan proje mülk sahiplerinin geri bildirim, talep ve beklentileri doğrultusunda şekillendirilecektir.
 • Mülk sahibinin mülkünü ne şekilde değerlendirmek istediği (kendisinin kullanması-kiralama-satma..) ve mülkü için hangi işlevi (konut, ticaret, ofis..) talep ettiği karşılıklı müzakerelerle belirlenecek, kayıt altına alınacak ve projenin bütünlüğünü bozmadığı ölçüde projede yer bulması sağlanacaktır.
 • Proje içinde üstlenmek istediği işleve göre (ticaret, konut, ofis, konaklama) bulunduğu konumu değiştirmek isteyen mülk sahiplerinin hakkı, şerefiye esasına uyarak proje içinde başka bir yere transfer edilebilir. Aynı bağımsız birimin birden fazla hak sahibi tarafından talep edilmesi durumunda noter huzurunda çekiliş yapılacaktır.

 MÜLK SAHİBİNİN KATILIM SEÇENEKLERİ

 • Mülk sahipleri belediye ile belirlenen kriterler doğrultusunda dört farklı seçenek ile proje içinde yer alabilirler

 

 • Belediyeye ortak katılım bedeli ödeyerek ve inşaat maliyetini kendisi karşılayarak yapım işini kendisi üstlenebilir
 • İnşaat maliyetini ve ortak katılım bedelini belediyeye ödeyerek inşaatlarını belediyeye yaptırabilirler
 • Belediye ile anlaşacakları oran üzerinden mülklerini kat karşılığı inşaat yapılmak üzere belediyeye devredebilecektir.
 • Projeye katılmak istemeyen mülk sahipleri, mülklerinin bedelini belediyeden tahsil ederek projeden çekilebilirler.

 

 • 27.06.2009–03.07.2009 tarihleri arasında genel bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
 • 27.07.2009 / 07.08.2009 tarihleri arasında mülk sahipleri ile birebir toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 • 
 • 1-15.09.2009 tarihleri arasında mülk sahiplerinden parselleri hakkında seçtikleri fonksiyon ve katılım seçeneklerini Belediyemize bildirerek ön protokol çalışmaları yapılmaktadır.

 

Yedikule Yenikapı Sahil Şeridi III. Etap kapsamında yer alan, yoğun yerleşimin olduğu Yalı Mahallesini içeren avan proje 11/12/2012 tarihinde Yenileme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Yenileme Kurulu tarafından avan proje üzerinde talep edilen revizyonlar yapılmış ve revize avan proje de 25/12/2012 tarihinde Yenileme Kurulu’nca onaylanmıştır.