TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Sağlık İşleri Müdürlüğü


Müdür: Osman AY

Müdürlük İletişim Bilgileri
Başkanlık Hizmet Binası
E-Mail: saglikisleri@fatih.bel.tr
Tel: (0212) 453 1453
Tel: (0212) 453 14 00
Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih - İstanbul


FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluşu: Bidayette mevcut Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin Norm kadro uygulamaları doğrultusunda birleşimi ile 04.06.2007 tarih ve 2007/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulmuştur. Faaliyetlerini sağlık, veteriner ve idari işler birimi adı altında yürütmektedir.

Yetki, Görev Ve Sorumlulukları: Müdürlük, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İş Kanunu ile diğer ilgili kanun,tüzük,yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Amaç Ve Hedefleri: Stratejik planda ve performans programında belirtilen amaç ve hedefler asıl olmak üzere özelde insan ve hayvan; genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle temel politikalar doğrultusunda daha çok hizmet vermektir.

Hizmet verdiğimiz insan, hayvan her canlının sağlıklı yaşam; güvenli güvenilir sağlıklı ürünlerle dengeli beslenme; temiz, hijyenik ortamlarda bulunma, barınma hakkının yanında daha pek çok hakka sahip olduğunu düşünüyoruz. Koruyucu sağlık hizmetinin özü; hasta olmadan önlem almaktır. Sağlığı korumanın öneminden dolayıdır ki; ”her işin başı sağlıktır.” veciz sözü toplumumuzda kabul görmüştür. O nedenle somut etken ve etmenler yanında hizmetlerimizin insani boyutu önemlidir.

Müdürlüğümüz kurum misyonuna, vizyonuna, temel değerler ile kalite politikasına uygun bir hizmeti olabildiğince sürdürmeyi temel amaç edinmiştir. Esas, amaç ve çabaların hedefi sonuçta canlıya hizmettir. “Önce sağlık” ilkesi kapsamında bilincin yerleşmesi; yaşanır olması; insanlarımıza hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşları bakımından ilçemizin sahip olduğu zenginlik toplum ve çevre sağlığımız açısından önemlidir.

Değerleri Ve Öncelikleri:

Müdürlüğümüz tüm çalışmalarında temel politika olarak;

— Güler yüzlü, içten hizmeti,

— Şefkatli el olmayı,

—Hızlı, uygun, güvenilir, kaliteli, şeffaf hizmeti,

—Güvenli, doğru ve doğrudan iletişimi,

—Saygı, sevgi ve diyalogu,

—Vatandaş memnuniyetini ölçerek, şikâyet, öneri ve istek sahiplerini bilgilendirmeyi,

—Bilgi ve teknolojiyi hâkim ve sürekli kılmayı,

—Referans merkezi olmayı,

Benimsemiştir. Önceliğimiz, hizmetlerimizin daha çok vatandaşa ulaşmasını sağlamaktır.

Birimler BazInda Sunulan Hİzmetler:

1. Sağlık İşleri Birimi:

1.1.Poliklinik (Diş dahil ) Hizmetleri:

—Memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına,

— İşyeri hekimliği kapsamında Kurum işçilerimize,

— Diğer vatandaşlara (işe girecekler, öğrenci, sporcu),

birinci basamak resmi kurumlar sağlık hizmeti “hasta kabul, muayene, tedavi işlemleri”

Sunulmakta, ileri tetkik gerektirenler bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmektedir.

1.2. Radyoloji / Laboratuar Hizmetleri: Belediyemiz personeline ve bazı tetkikler bakımından vatandaşlarımıza sunulan hizmeti içermektedir.

Radyoloji hizmeti; Ruhsatlı gezici röntgen aracımız ile;

—Evleneceklerin, evlilik sağlık raporlarına esas akciğer filmi;

—Sıhhi işyerlerinde çalışanların, sağlık muayeneleri “portör” kapsamındaki akciğer filmlerinin çekimi yapılarak başta tüberküloz yönünden aktif bir lezyon olup olmadığına bakılmaktadır. Sıhhi işyeri çalışanlarının en az on kişi olması ve talep edilmesi halinde gezici röntgen aracı işyeri mahalline gönderilmektedir.

Laboratuar hizmeti; Laboratuarımızda;

—Evlilik tetkikleri (anti HbsAg (Hepatit B), HCV (Hepatit C ),HIV (aids),VDRL (sifilis))

—Portör tetkikleri ( Burun –Boğaz Kültürü,Gaita Kültürü;Gaita Mikroskopisi))

—Diğer tetkikler (yukarıdakilere ilave olarak açlık kan şekeri (AKŞ),şeker yükleme,kolesterol ölçümü,Hct, Hbs , kan grubu testi,gebelik testi,tam idrar –tit-)

Yapılmaktadır.

1.3. İşyeri Çalışanlarının Sağlık Muayene Cüzdan İşlemleri: İlçemiz dahilinde bulunan ve özellikle de sıhhi işyerlerinde çalışanların;akciğer grafileri ve portör tetkikleri sonrası tabiplerimizce fiziki muayeneleri yapılmakta ve çalışanların adlarına düzenlenmiş sağlık muayene cüzdanlarına –kartlarına- ‘çalışır’ kaşesi vurulmaktadır. İlçemiz dahilinde faaliyette bulunan işyeri sahiplerinin ve çalışanlarının İl Sağlık Müdürlüğü,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemize ait sağlık muayene cüzdanı dışında başka bir kuruma ait sağlık muayene cüzdanı almamaları hukukiliğin teminine yardımcı olacaktır Belediyemizden temin edilecek olan sağlık muayene cüzdanları antetli,hologramlı ve seri numaralıdır. Ayrıca yapılan işlemlere dair protokol numaralarını ihtiva etmektedir. Fiziki muayenelerin 1593 sayılı UHK hükümlerine göre üç ayda bir tekrarlanma zorunluluğu vardır.

SAĞLIK MUAYENE CÜZDAN İŞLEMLERİ için lütfen tıklayınız.

1.4. Cenaze-Nüfus İşleri: İlçemiz dâhilinde yeni vefat edenlerin defin işlemi için mahallinde muayenesi yapılmakta;muayene sonrası ölümü doğal (normal) kabul edilenlere Ölüm Belgesi düzenlenmektedir. Doğal ölümün önemli iki kriteri ölüm sebebinin bilinmesi; teşhis,tespit edilmesi ve/veya ölenin kimlik bilgilerine havi resmi bir belgenin varlığıdır. Tabip tarafından ölüm belgesi düzenlendiğinde müteveffaya ait resmi kimlik belgesi de alınarak nüfustan düşüm için tanzim edilen Mernis Ölüm Tutanağı ile birlikte yasal süresi içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Ölümü şüpheli bulunanlar ise adli tabipliğe sevk edilmektedir.

Eski vefat olup halen nüfusta sağ gözükenlerin nüfustan düşümüne dair nüfus işlemleri Müdürlük kayıtlarında mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılmaktadır.

CENAZE İŞLERİ –ÖLÜM BELGESİ- için lütfen tıklayınız.

1.5.Halk Sağlığı ve Danışmanlık Hizmetleri: Sosyal sorumluluk projesi adı altında koruyucu hekimliğe, toplum sağlığına, işyerlerinin hizmet kalitesine vb yönelik eğitim, sağlık taraması, panel, seminer, broşür, kitapçık gibi yayın faaliyetlerini kapsamaktadır.

Kesintisiz yürüyen YILDIZLI BAYRAK PROJESİ halen devam etmektedir.

YILDIZLI BAYRAK PROJESİ için lütfen tıklayınız.

1.6. Destek Hizmetleri: Gerek hasta nakil-ambulans- aracı vasıtası ile yürütülen hizmetlerde gerekse doktor, hemşire, veteriner hekim gibi doğrudan sağlık personeli eliyle yürütülmesi zorunlu işlerde talepte bulunulması halinde personel desteği verilmektedir.

2.Veteriner İşleri Birimi:

2.1. İşyeri ve Gıda Denetim Hizmetleri: Gıda ve gıda maddesi üreten, satan, depolayan işyerleri başta olmak üzere her türlü sıhhi müesseseler ile gayri sıhhi müesseselerin toplum ve çevre sağlığı açısından denetimini ihtiva etmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında ki denetimler dahil denetime konu işyerleri talep ve şikayetler öncelikli olmak üzere imkanlar ve mevzuat dahilinde yapılmaktadır.

Talebe binaen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine yönelik yürütülen komisyon çalışmaları için görevlendirilen veteriner hekim vasıtası ile denetim hizmetleri yapılmaktadır.

Destek hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetler münferit ve/veya müşterek olabilmektedir.

2.2.Menşe-i Belgesi Verilmesi: İlçemizden ihraç edilen hayvan ve hayvansal menşe’li ürünlerin nakilleri için düzenlenen belge olup hayvanlardan insanlara geçen - zoonoz - hastalıkların bulunmadığını ifade etmektedir.

2.3. Hayvanlara Rehabilite “ İyileştirme” Hizmetleri:

2.3.1. Kapalı alanlardaki “Ev, dükkan ” hayvanlar: Kapalı mekanlarda beslenen sözde sahipli olup ancak hayvan sağlığı, refahı yanında insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturan hayvanlardan ve bakıcılarından kaynaklanan sebep unsurların giderilmesine yönelik çalışmalardır.

İlçemiz dâhilinde kapalı mekanlarda beslenen sözde sahipli olup ancak hayvan sağlığı, refahı yanında insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturan hayvanlardan ve bakıcılarından kaynaklanan şikayetlere sebep unsurların “çevre kirliliği, koku, korku, gürültü, ısırık gibi” giderilmesine yönelik çalışmalardır.

2.3.2. Açık alanlardaki “Sokak” hayvanlar: İlçemiz dâhilinde açık alanlarda aşısız, sağlıksız, kimliksiz ve sahipsiz bir halde başıboş dolaşan hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin giderilmesine, bu kapsamdaki hayvanların rehabilitasyonuna yönelik faaliyetlerdir. Bu anlamda toplanan hayvanlar Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyette bulunan Yedikule Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne nakledilerek kısırlaştırma, küpeleme, aşılama, sahiplendirme, alındıkları yere bırakılma gibi bir dizi iyileştirme hizmetleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, hayvan sağlığı ve refahı yanında zoonoz hastalıklarla mücadele esas alınmaktadır.

2.3.3. Barınak Hizmetleri: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında faaliyetini sürdüren barınağımız aynı zamanda tedaviye muhtaç hayvanların tedavileri, ısırık vakalarında ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede yeri olarak ta hizmet vermektedir.

YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI VE REHABİLİTASYON MERKEZİ için lütfen tıklayınız.

2.4. Kurban İle İlgili Faaliyetler: Kurban satış ve kesim yerlerinin tespiti, düzenlenmesi, ilgili personel görevlendirmesi, kurbanlık hayvanların menşe-i,sağlık belgeleri dahil kesim yerlerinin teknik ve hijyen açısından kontrolü yanında kesim sonrası hastalık yönünden şüpheli addedilen kurban etlerinin muayenesi, kurbanlıkların kulak küpelerinin tespiti, toplanması, ilgili kurumlara bildirimi gibi bir dizi faaliyetleri içermektedir.

KURBAN İLE İLGİLİ BİLGİ için lütfen tıklayınız.

3- İdari İşler Birimi:

Müdürlüğe ait gelen-giden evrak; personelin özlük; taşınır kayıt ve kontrol; talep ve şikâyetler; ödemelere dair iş ve işlemler yapılmaktadır. 

 
T.C. Fatih Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu