TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Yedikule-Yenikapı Sahil Şeridi II. Etap Yenileme Alanı (Samatya Mevkii)


Çalışma alanının yer aldığı Tarihi Yarımada bölgesi İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 12.07.2005 gün ve 6848 no'lu kararı ile kentsel ve tarihi sit, kentsel arkeolojik sit ve Sur-u Sultani'nin içi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Proje alanı bu kapsamda kentsel tarihi sit alanı içerisinde kalmaktadır.

 POTANSİYELLER

 • TARİHİ YAPI
 • MEVCUT DOKU
 • FARKLI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞİM NOKTASI OLMASI
 • KARA SURLARI
 • TURİZM
 • SAHİL ŞERİDİ
 • REKREASYON ALANLARI
 • DÜŞÜK YOĞUNLUKTA KONUT ALANI
 • SAMATYA MEYDANI
 • MARMARAY PROJESİ
 • ULAŞILABİLİRLİKSORUNLAR

 • DEMİRYOLU HATTININ SAMATYA İLE FİZİKSEL BİR SINIRLAYICI OLMASI
 • GÜRÜLTÜ
 • SAHİL İLE KONUT ALANLARI ARASINDA BAĞLANTILARIN GÜÇLÜ OLMAMASI
 • TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMSIZLIĞI
 • MEVCUT YAPI STOĞUNUN BAKIMSIZLIĞI
 • GÜVENLİK VE MADDE BAĞIMLILARI
 • ALTYAPI

AMAÇ
PROJE ALANININ DOĞAL, KÜLTÜREL VE SOSYAL DEĞERLERİNİ KORUYARAK, KENTE KAZANDIRMAK; ÇAĞDAŞ, SAĞLIKLI KENT MEKÂNLARI YARATMAK VE KENTLİLERİN MEKÂNI KULLANMASINI SAĞLAMAK; BU MEKANDA YAŞAYAN İNSANLARI KORUYARAK BÖLGEDE FİZİKSEL YENİLEME OLUŞTURMAKTIR.

Çalışma alanının yer aldığı Tarihi Yarımada bölgesi İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 12.07.2005 gün ve 6848 no’lu kararı ile kentsel ve tarihi sit, kentsel arkeolojik sit ve Sur-u Sultani’nin içi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Proje alanı bu kapsamda kentsel tarihi sit alanı içerisinde kalmaktadır.

 

Planlamaya Yönelik İlkeler

 • Tarihi Yarımada için üretilmiş olan üst ölçekli planlama kararlarına uygunluk,
 • Alanda var olan sosyo-ekonomik ve fiziki “patina”nın korunması,
 • Alan içinde nüfus ve yapı yoğunluğunun sınırlanması,
 • Ulaşım planlaması açısından yeni bir ulaşım deseni yaratılarak, raylı sistem ve sahildeki karayolu için kıyı ve iç bölgeleri bütünleştirecek kararlar getirilmesi, bu yeni desenle alanın, ziyaretçiler tarafından fark edilebilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması,
 • Planlama ve tasarımda bütüncüllüğün ve sürdürülebilirliğin yakalanması, bunun yaşam kalitesini arttırıcı tedbirlerle bağdaştırılması,

Sosyal Yapıya Yönelik İlkeler

 • Alanda uzun yıllardan bu yana yaşamakta olan yerleşik sosyal dokunun mülk sahipleri ve kiracılarının yenileme sonrasında yeniden alanda yaşamasının sağlanması,
 • Sakinlerin yenileme sonrası burada yaşamaları amacıyla alternatifler sunulması (istekli kiracıların alanda ev sahibi olmalarını teşvik edici kararlar getirilmesi, kontrollü kira ve mülk değeri artışı sağlanarak, yenileme sonrası alanın ekonomik değerinde sınırlı artışa gidilmesi, vb),
 • Mahalle örgütlenmesi sağlanarak yerleşmenin sakinlerinin yenileme sürecinin en başından itibaren sürece katılımının sağlanması,
 • Sosyal dokunun geliştirilmesine yönelik organizasyonlar yapılması,
   

Mekana Yönelik İlkeler

 • Geleneksel sokak siluetinin bütünselliğini sağlamak amacıyla çevreyle uyumlu cephe tasarımları oluşturulması,
 • Konut alanının bir yenileme alanı olarak prestij kazanması amacıyla, alan içinde bulunan boş alanların konut işlevini besleyecek ve geliştirecek donatılara ayrılması,
 • Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı ilkeleri doğrultusunda 6.50 m kat yüksekliğine saygılı yapılaşma sağlanması, ancak gereklilik durumunda ve tarihi silueti tamamlama ve bütünleme amacıyla yer yer 9.50 m yüksekliğe olanak tanınması,
 • Alanda yaşayan nüfusun tamamını yenileme uygulaması sonrasında burada yaşatılması,
 • Bu amaçla farklı büyüklüklerde daireler üreterek ekonomik anlamda bu ilkenin gerçekleşmesine olanak tanınması,
 • Alanda bulunan tescilli yapıların aslına uygun olarak yeniden inşasına ivedilikle başlanması için mülk sahipleri ile işbirliği yapılması (teknik destek sağlanması, fonlardan faydalanmaları konusunda rehberlik edilmesi, vb),
 • Tescilli olmayan yapıların yenilenmesi sürecinde eski dokuya saygılı olunması, doluluk boşluk oranları, parsel – taban alanı büyüklükleri, tipoloji gibi konularda eski dokunun ipuçlarından yararlanılması,
 • Alanın sürdürülebilirliğini sağlama adına alana yeme içme mekanları ve sanat aktivitelerinin yerleştirilmesi,
 • Sur bandının çift taraflı kullanımının sağlanması,
 • Surun kıyı tarafındaki yüzü boyunca, açık müze ve sergi işlevleri getirilmesi,
 • Kıyı bandı ile semtin iç bölgelerinin ilişkisini sağlayacak meydan düzenlemeleri yapılması,

Ekonomik Yapıya Yönelik İlkeler

 • Alanın sosyal bir proje olarak yenilenebilmesi için kamunun, projenin bizzat uygulayıcısı olması,
 • Yalnızca semtte yaşayanların değil, tüm kentlinin ilgisini çekerek alana canlılık getirecek fonksiyonların geliştirilmesi, desteklenmesi,
 • Alanın sakinleri arasında bulunan marjinal sektör çalışanları ve sosyal güvencesi bulunmayanların belli bir kısmının yenileme sürecinde eğiterek istihdam edilmesi,
 • 

Proje alanına dair yenileme avan projesi hazırlanmaktadır.