SIHHİ İŞYERİ ÇALIŞANLARININ

SAĞLIK MUAYENE CÜZDAN (S M C ) İŞLEMLERİ

Yasal  Dayanak: Sıhhi işyerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşımadıklarına ve bu işyerlerinde çalışabileceklerine dair 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu madde 126,127 ve 266 ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün   2005/9 sayılı genelgesi uyarınca aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin yapılması hukuki bir zorunluluktur.

Yapılacak iş ve işlemler :

1- Her yılbaşı öncesi boş bir sağlık muayene cüzdanı “ kartı “ Belediyemiz Sağlık İşleri  Müdürlüğünden veya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilmelidir.

2- Sağlık Muayene Cüzdanı üzerinde şahsa ve işyerine ait bilgilere havi boş alanlar doldurulmalıdır.

3- Aşağıda belirtilen tetkikler  yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılarak sonuçlar, Sağlık Muayene Cüzdanına yazdırılmalı tetkik rapor suretleri Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne ibraz için beraberinde alınmalıdır. Sağlık Muayene cüzdanlarında tetkik tarihlerine, protokol numaralarına, tetkikleri yapan ve sonuçları onaylayan uzman doktorun diploma, sicil numarasına, çalıştığı kurum adına, imzasına dair bilgileri, işaretleri ihtiva eden kaşe bulunmalıdır.

3.1- Tüberküloz -Verem- yönünden, en az yılda bir kez Akciğer Grafisi (filmi)  çektirilmelidir.

3.2- Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir kez Gaita Kültürü,

3.3- Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir dışkının mikroskobik incelenmesi,

3.4- Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir kez Boğaz ve Burun Kültürü,

yaptırılmalıdır.

 

SÖZ KONUSU TETKİKLERİN TAMAMI  BELEDİYEMİZ LABORATUARINDA YAPILMAKTADIR.

4- Akciğer grafileri (filmi) ile gaita kültürü, dışkının mikroskobik incelenmesi, boğaz ve burun kültüründen oluşan portör tetkikleri;

4.1-Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından ;

4.1.1- Halk Sağlığı Laboratuarlarında (Akciğer Grafisi hariç diğerleri) ,

4.1.2- İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsünde (Akciğer Grafisi hariç diğerleri ),

4.1.3- Devlet Hastanelerinde,

4.1.4- Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde,

4.1.5- Belediye Laboratuarlarında,

4.1.6- Verem Savaş Dispanserlerinde (yalnız Akciğer Grafisi),

4.2- Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından; Sağlık Bakanlığından ruhsatlı,

4.2.1- Özel Sağlık Kuruluşlarında,

4.2.2- Özel Hastanelerde,

4.2.3- Özel Radyoloji Laboratuarlarında ,

4.2.4- Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında, yaptırılabilmektedir.

5- Yukarıda (3) üç numaralı metinde yazılı iş ve işlemleri yaptıktan sonra Sağlık Muayene Cüzdanı ve  tetkik rapor suretleri ile birlikte Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne Fiziki Muayene için müracaat edilmelidir. Fiziki Muayenenin mutlaka Belediyemiz Doktorları tarafından yapılma zorunluluğu vardır.

6- Fiziki Muayeneler her 3 ayda bir yapılarak adlarına düzenlenmiş Sağlık Muayene Cüzdanlarına çalışır kaşesi vurdurmaları gereklidir.

 

Geçerli bir Sağlık Muayene Cüzdanı: Geçerli bir Sağlık Muayene Cüzdanı şahsa ve işyerine ait bilgiler yanında akciğer filmini çeken, portör tetkiklerini ve fiziki muayeneyi yapan sağlık kurum ve kuruluşunun adına, tetkik sonuçlarına,protokol tarihi ve numarasına, sorumlu (radyoloji, bakteriyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ,enfeksiyöz hastalıkları uzmanı, Belediye, Hükümet Tabibi gibi) doktorun adına soyadına,diploma ve sicil numarasına,dair bilgileri içermelidir. Aksi hal,arzu edilmese de hukuki yaptırımların uygulanma sebebidir.

 

Sağlıklı bir çalışma hayatı temennisi ile;

Fatih Belediye Başkanlığı

Sağlık İşleri Müdürlüğü