Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Online Vergi Ödeme
 3. Nikah İşlemleri
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Coğrafi Bilgi Sistemi
 6. Afet Toplanma Alanları

Mobilya Satın Alınacaktır

İhale Tarihi: 09.10.2020 11.00

Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mobilya Satın Alınacaktır

Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

MOBİLYA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/465447

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 34000 FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124531453 - 2124531470

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@fatih.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

95 Kalem Mobilya Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen Ürünler Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğünün yapacağı İş Programı dahilinde söz konusu yerlere montajı yapılarak teslim edilecektir. Yerleşim planı ve teslimat yerleri sözleşme imzalandıktan sonra İdarece, Yüklenici firmaya bildirilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Söz konusu mobilyalar sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğünün verecekleri iş programına göre 70 takvim günü içinde kurulum yapılarak eksiksiz olarak teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:54 Fatih/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

09.10.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 • Aday veya istekli adına düzenlenen "Sanayi Sicil Belgesi"
 • Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "Kapasite Raporu"
 • Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "İmalat Yeterlik Belgesi"
 • Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin "Yerli Malı Belgesi"
 • Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin "Üretici" veya "İmalatçı" olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

 • TS EN 12727
 • TS EN 12521
 • TS EN 12520
 • TS EN 14073-2
 • TS 5337-1 EN 1335-1

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhaleye katılacak olan istekliler TURQUALITY destek programının ve marka destek programının mobilya sektöründe desteklendiklerine dair Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığından almış oldukları TURQUALITY logolu yada marka destek programında yer aldıklarını gösterir belgeyi teklif ekinde sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen 33, 38, 39, 43, 45, 49, 50, 51, 55, 64, 70, 75, 87 ve 90. kalemdeki malzemelere ait numunelerden 1 adet ihale tarih ve saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır.

Tedarik edilecek tüm mallara ilişkin katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dökümanlar teklif dosyasında sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen Her Türlü; Mobilya Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.