Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

838 Ada, 17 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

Yalı Mahallesi, 838 ada, 17 parselde bulunan yapı hakkında “…838ada, 17 parsel sayılı taşınmaza ilişkin iletilen rölöve-malzeme analizi-hasar analizi paftasının uygunolduğuna,..doğa koşullarının neden olduğu yıpranmanın sonucu olarak taşınmazın döşemelerinin ve çatısının tamamen çöktüğü, beden duvarlarının zemin kat seviyesine kadar yıkılmış olduğu, taşınmazınmevcut hali ile büyük ölçüde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğin denyapıya ilişkin iletilen yıkım talebinin uygun olduğuna,.. karar verildi.” denilmiştir.

İlgi karar gereğince çevre can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapının söküm-yıkım işlemlerinin ilgilisince 15 günlük zaman zarfında başlatılmak üzere Müdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğine müracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun39.Maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veyayıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.