Sol Menüler

Güncel

-A A+

2022 Yılı Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı İşi

İhale Tarihi: 29.9.2022 09:30

2022 Yılı Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/871890

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahili Sokak No:34/4 34230 AKSARAY FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2125841600 - 2125841606

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@fatih.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

99 Kalem Dış Mekan Süs Bitkisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim i

:

İstanbul İli, Fatih İlçesi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 1 gün içinde işe başlanarak, 70 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fatih Belediye Başkanlığı Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası Fatih/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

29.09.2022 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-PLATANUS ACERİFOLİSA./ LONDRA ÇINARI TEMİNİ 110 LT. 30-35 İTHAL
2-TİLİA X EUROPAEA / ÇİÇEKLİ IHLAMUR TEMİNİ 55 LT. 25-30 İTHAL
3-LİQUİDAMBAR STYRACİFLUA / SIĞLA TEMİNİ 90 LT. 20-25 İTHAL
4-CELTIS AUSTRALİS / ÇİTLENBİK TEMİNİ 90 LT. 25-30
5-MAGNOLİA GRANDİFLORA TİGE / TİJLİ MANOLYA TEMİNİ 110 LT. 20-25
6-GİNKGO BİLOBA / MABET AĞACI 20-25
7-CUPRESSUS SEMPERVİRENS 'STRİCTA' / SUTUN SELVİ TEMİNİ 55 LT. 250-300
8-CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİ / LEYLANDİ TEMİNİ 15 LT. 150-200
9-QUERCUS RUBRA / AMERİKAN MEŞESİ TEMİNİ 25*30 İTHAL
10-PİCEA PUNGENS HOOPSİ / AŞILI MAVİ LADİN TEMİNİ 115 LT. 275-300 İTHAL
11-LAVANDULA OFFİCİNALİS / LAVANTA TEMİNİ 5 LT. 40-60
12-ROSMARİNUS OFFİCİNALİS / BİBERİYE TEMİNİ 3 LT. 20-40
13-LOROPETALUM CHİNENSE RUBRUM TEMİNİ 10 LT. 40-60
14-BUXUS SP.'ROTUNDİFOLİA' /TOP ŞİMŞİR TEMİNİ 12 LT. 40-60
15-TEUCRİUM FRUTİCANS / ZEYTİN ÇALISI TEMİNİ 4 LT. 40-60
16-AUCUBA JAPONİCA / JAPON DEFNESİ TEMİNİ 5 LT. 40-60
17-PHOTİNİA FRASERİ RED ROBİN / ALEV ÇALISI TEMİNİ 12,5 LT. 60-80
18-EUONYMUS JAPONİCA AUREA / ALTUNİ TAFLAN 3 LT. 30-40
19-PEYZAJ GÜLÜ- MEİLLAND (KIRMIZI-PEMBE RENK) TEMİNİ 3 LT. 30-40
20-ROSA RAMPİCANTİ (AŞILI VE KOKULU SARMAŞIK GÜL HER RENK) TEMİNİ 7 LT. 250/+

İstenilen tüm bitkilerden birer adet sunulacaktır.

*Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı,bitki cinsi/adı (Latince/Türkçe) yazılı olacak etiketler ile 28.09.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar hazır bir şekilde Fatih Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokak No:34/4 Yenikapı/Fatih/İstanbul adresine teslim edilecektir.

* İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği teslim alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler teslim alınana kadar oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.

(Getirilen Ağaç, Ağaççık, Çalı kırılması-örselenmesi-yaralanması v.b. ayrıca diğer meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar istekli firmalara aittir).

* Numuneler, İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacağı için, istekliler bu aşamada oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunamayacaklardır. (Getirilen Ağaç, Ağaççık, Çalı malzemelerinin kırılması-örselenmesi-yaralanması v.b. ayrıca diğer malzemelerde meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar).

*Numuneli ürünler ile ilgili teslim tutanağı düzenlenecek bu teslim tutanağı ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bitki (Ağaç, Ağaççık, Çalı, Mevsimlik Çiçek vb bitkisel materyaller birlikte veya ayrı ayrı ) satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web