Sol Menüler

T.C. Fatih Belediyesi

-A A+

Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Beste Yarışması

Yarışmanın amacı, hayatlarını İstanbul’un kadim ilçesi Fatih’te yaşamış olan musiki tarihimizin çığır açmış isimleri İsmail Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey’in hatıralarını anmak suretiyle, Türk musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak; Türk musikişinaslarını son dönemlerde azalma eğilimi gösteren geleneğe dayalı formlarda eser bestelemeye ve yeni form arayışlarına teşvik ederek, Türk müziği kültürüne nitelikli eserler ve muhtemel yeni formlar kazandırmaktır.

II. YARIŞMANIN KAPSAMI ve KONUSU

Yarışmaya, klasik Türk müziği geleneği içinde yer alan ve aşağıda sıralanan geleneksel beste şekillerinin yanı sıra (ayin, ilahi, tevşih gibi dini formlar ayrı bir ihtisas ve değerlendirme alanına ait olduğu ve sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için bu yarışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır), bestecilerin yeni oluşturacakları formlarda vücuda getirilmiş eserlerle katılınabilecektir. Eserler için herhangi bir makam veya usûl sınırlaması yoktur. Yarışma kapsamında yer alan geleneğe dayalı sözlü beste şekilleri ve saz eseri beste şekilleri şunlardır:

Sözlü Eserler Beste Şekilleri:

a. Kâr

b. Kârçe

c. Kâr-ı nâtık

d. Beste

e. Ağır semai

f. Yürük semai

g. Şarkı (Divan, Müstezad, Köçekçe ve Tavşanca formları dahil)

2. Saz Eserleri Beste Şekilleri:

Peşrev

Saz semaisi

Medhal

Oyun havası (Longa, Sirto, Zeybek, Çiftetelli formları dahil)

Tasviri saz eseri

III. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ve ESER SAHİPLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

1. Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar dahil, isteyen herkes katılabilir. Reşit olmayan katılımcıların, yarışmayla ilgili resmi prosedürlerle ilgili olarak yasal vasilerinin veya velilerinin yazılı onayı gerekir.

2. Besteciler, sözlü beste şekillerinde veya saz eseri beste şekillerinde, birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.

3. Sözlü eserlerde kullanılan güftelerin üslûp, ifade, içerik, estetik ve edebi bakımdan düzey tutturmuş eserler arasından seçilmesine özen gösterilmesi; toplumun ortak kültürel, sosyal ve ahlaki değerleri açılarından sakınca teşkil etmemesi; doğru bir Türkçe ile yazılmış olması gerekmektedir.

4. Yarışmaya gönderilecek eserlerin Türk musikisinin kabul görmüş genel prensiplerine ve karakterine uygun olması gerekmektedir.

5. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, TRT veya benzeri diğer hiçbir yayın kurumunun ve kuruluşunun repertuvarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb gibi hiçbir ses taşıyıcısında yer almamış ve özel veya resmi hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır.

6. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

7. Besteciler, eserlerinde kullandıkları güfte/ler şayet kendilerine ait değil ise, söz yazarının izin ve telif hakkı konusundaki yazılı muvafakatlarıyla ilgili yasal zorunluluğu yerine getirmiş olmalıdırlar.

8. Yarışmada dereceye giren sözlü eserler için kazanılan para ödülü, güfte sahiplerini de kapsar; yani söz yazarına ayrıca bir para ödülü söz konusu değildir. Kazanılan para ödülüne ilişkin olarak besteciye ödenecek meblağ üzerinden besteci ve söz yazarının kendi aralarında yaptıkları şahsi yazılı sözleşme geçerli addedilecek ve keyfiyetin Fatih Belediyesi ile ilgisi bulunmayacaktır.

9. Eser sahibi besteci veya söz yazarı vefat etmişse bu eserler yasal vârisleri aracılığı ile de yarışmaya gönderilebilir.

10. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

11. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin işbu yarışmayla ilgili ödül töreninde icra edilecek konserde seslendirilmesi ile aynı törenin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda yayınlanması dolayısıyla, MESAM hakları saklı kalmak şartıyla, kazandıkları para ödülünün haricinde ayrıca herhangi bir telif hakkı talep etmeyecekleri taahhütlerini, EK-1’de örneği sunulan belge kapsamında noter aracılığıyla taahhüt etmeleri gerekmektedir.

12. Besteciler ve güfte sahipleri, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kaset, cd, plak, vcd, dvd, mp3, dijital platformlar vb gibi ses taşıyıcısında yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma veya kuruluşa kaydettirmediklerini noter aracılığıyla taahhüt ederek, “FATİH BELEDİYESİ DEDE EFENDİ SÖZLÜ ESERLER ve TANBURİ CEMİL BEY SAZ ESERLERİ YARIŞMASI Şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Fatih Belediyesi’ne vermekle yükümlüdürler.

13. Yarışmaya gönderilen eserlerin, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, işbu Şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

14. Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

15. Seçici Kurul’da yer alanlar yarışmaya katılamazlar.

16. Yukarıda listelenen formların dışında kalan gelenekli formlarda bestelenmiş eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Besteciler kendilerinin oluşturdukları ve ilk kez kullanacakları yeni bir formla yarışmaya katılacaklarsa, geliştirdikleri formu açıklayan ayrıntılı bilgiyi bilgisayar veya daktiloyla yazarak, gönderecekleri her bir nüshaya ayrı ayrı eklemelidirler.

17. Yarışmaya gönderilen eserler, derece kazansın veya kazanmasın, iade edilmez.

SEÇİCİ KURUL

1. Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek Seçici Kurul Üyeleri Fatih Belediyesi tarafından belirlenir.

2. Seçici Kurul, Türk musikisi dünyasında bestecilik, icracılık, teori ve musiki edebiyatı alanlarında kalıcı eser ve icra sahibi olarak temayüz etmiş üyelerden oluşur.

3. Seçici Kurul üyelerine, meblağı Fatih Belediyesi’nce belirlenmek üzere huzur hakkı ödenir.

BAŞVURU ve ESERLERİN TESLİMİ

1. Besteciler yarışmaya gönderecekleri her eser için ayrı ayrı 5 harf ve ona bitişik 5 rakamdan oluşan 10 basamaklı birer rumuz kullanacaklardır.

Örnek: ABECO98765, ZUYOV48593 gibi.

2. Besteciler yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.

a) Büyük Zarf:

I. Büyük zarfın üstüne sadece bestecinin o eser için verdiği 10 basamaklı rumuz (Örnek: ABECO98765) okunaklı el yazısı ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

II. Besteci, yarışmaya gönderdiği eserinin notalarını ve sözlerini 8 (sekiz) nüsha halinde büyük zarfın içine koyacaktır. Nota kağıtları temiz ve okunaklı, mümkünse bilgisayarla; güfte kağıdı ise mutlaka daktilo veya bilgisayarla yazılmış olacaktır.

III. Eserin 10 basamaklı rumuzu (Örnek: ZUYOV48593) notalara ve güftenin yazılı olduğu kağıtların her birine ayrı ayrı yazılacaktır.

IV. Besteci ya da güfte sahibinin adı kesinlikle hiçbir kağıtta yer almayacaktır.

V. Besteciler isterlerse notaların haricinde eserlerinin icrâ edilmiş bir örneğini CD, USB gibi bir sesli materyale kaydederek büyük zarf içinde teslim edebilirler.

b) Küçük Zarf (Bilgi Zarfı)

I. Bilgi zarfının üstünde de aynı el yazısı ile aynı rumuz (Örnek: ABECO98365) bulunacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

II. Bilgi zarfının içerisine aşağıdaki belgeler imzalı olarak konulacak ve zarf kapatılacaktır:

• Besteci ve güfte sahibinin adları;

• Bestecinin o eser için seçtiği rumuz, açık adres ile telefon numarasını içeren ve EK-1’de örneği bulunan imzalı dilekçe;

• Bestecinin ve güfte sahibinin, bu yarışmanın şartnamesini aynen kabûl ettiklerini belirten noter onaylı muvaffakatname EK-2 ve EK-3.

III. Üstüne el yazısı ile rumuz yazılmış bilgi zarfı kapatılıp, yine aynı el yazısı ile rumuz yazılı büyük zarfın içine konacaktır. Büyük zarf kapatılarak teslim edilmeye hazır hale getirilecektir.

3. Besteciler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 04 Aralık 2022 günü saat 17:00’ye kadar,

Fatih Sanat Akademisi

Karagümrük Mahallesi

Kaleboyu Caddesi No:27

Fatih / İstanbul adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta veya kargo marifetiyle gönderilen eserler yarışmaya kabul edilir. Posta ve kargo firmalarından kaynaklanan kayıplardan Fatih Belediyesi sorumlu değildir.

ÖDÜLLER

Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda, “Dede Efendi” başlığı altında incelenecek olan sözlü eserler yarışması kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü; “Tanburi Cemil Bey” başlığı altında incelenecek olan saz eserleri yarışması kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere toplam 6 (altı) eser seçecek; yarışmada mansiyon ve/veya teşvik başlığı altında başkaca herhangi bir ödül kategorisi bulunmayacaktır. Ödüle layık eserler kazanılan ödülü tevsik eden plaket veya belgenin yanı sıra şu para ödülleriyle taltif edilecektir:

Dede Efendi Sözlü Eserler Yarışması:

• Birincilik ödülü: 20.000.- TL;

• İkincilik ödülü: 15.000.- TL;

• Üçüncülük ödülü: 10.000.- TL.

Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Yarışması:

• Birincilik ödülü: 20.000.- TL;

• İkincilik ödülü: 15.000.- TL;

• Üçüncülük ödülü: 10.000.- TL.

Ödüller, Fatih Belediyesi tarafından bilahare tespit edilecek ve duyurulacak bir tarihte, kazanan eserlerin seslendirileceği bir törenle halk huzurunda sahiplerine verilecektir.

Yarışma İrtibat Telefonu: 0 (212) 453 1453 – (2201-2204 dahili)

Yarışma İrtibat e-posta adresi: besteyarismasi@fatih.bel.tr

Katılım Dilekçesi İçin Tıklayınız

Beste Muvafakat İçin Tıklayınız

Güfte Muvafakat İçin Tıklayınız

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web