-A A+

I42 Plan Notu

•“Çevre, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilebilmesi amacıyla;
•Meri koruma amaçlı uygulama imar planında; Dünya Mirası Alanları, Kara Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece koruma bölgeleri ile 5366 sayılı yasa kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilen alanlarda, Eminönü bölgesinde(Molla Fenari, Hoca Gıyasettin, Demirtaş, Mercan, Mimar Hayrettin, Yavuz Sinan, Süleymaniye, Sarıdemir, Tahtakale, Hocapaşa, Balabanağa, Rüstempaşa, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Küçük Ayasofya, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Beyazıt, Alemdar, Emin Sinan, Muhsine Hatun, Şehsuvar Bey, Katip Kasım, Sultanahmet, Binbirdirek, Mesihpaşa, Taya Hatun, Sururi, Hacı Kadın, Hobyar, Cankurtaran, Nişanca Mahalleleri) ve tamamı yol ve/veya donatı alanlarında kalan yapılar hariç olmak üzere;
•Yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış yapılar: meri koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen; donatı/yol alanlarına terkini yapmak ve meri plandaki irtifa değerini 2 kattan fazla aşmamak kaydıyla yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine esas şekilde (3194 sayılı kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar dahil edilmemek ve müktesep hak teşkil etmemek üzere) yıkılarak yeniden yapılabilir.
•Yıkılıp yeniden yapılacak yapılarda, belgesindeki kullanım amacına veya planda belirtilen fonksiyona aykırı olmayacak şekilde uygulama yapılır. Yola ve/veya donatı alanına terki olan parsellerde; yapı, parsel içerisinde ötelenebilir. Bağımsız bölümlerin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla, üniversite veya konu uzmanı kurum ve kuruluş tarafından arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar, jeomanyetik, jeoelektrik vb.) yapılacak araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı ve buluntuya rastlanmaması halinde ilave bodrum kat yapılabilir.
•Bu madde kapsamında lejantta ‘Korunması Gerekli Tescilli Arkeolojik Tarih Sanat Değeri Olan Anıt Eser Yapılar’ taraması bulunan yapılara (çeşmeler hariç) cephe veren ve mer-i imar planındaki irtifa değerlerini aşan yapılarda Kurul kararına göre uygulama yapılır.”


Planın Tüm Detaylarının Örnekleriyle Anlatıldığı Sunumumuzu İnceleyebilirsiniz

I42 PLAN NOTU SUNUM ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...


I42 Plan Notu İçin Sıkça Sorulan Sorular

Binanın güçsüz olduğunu gösteren statik rapor gerekli mi?

Bina ilgilisinin talebi ile yıkılacağından statik rapor gerekli değildir. Ancak riskli yapı tespit raporu hazırlatılarak uygulama yapılması büyük avantajlar sağladığından tarafımızca da önerilmektedir.

Harçlardan muafiyet var mı, riskli yapılar gibi mi olacak?

Yenilenecek binaların riskli yapı tespit raporunun olması halinde 6306 Sayılı Kanun Kapsamında harçlardan muaf olunacaktır. Riskli yapı tespit raporunun hazırlatılmaması halinde ilgili harçların ödenmesi gerekmektedir.

Terki olan parsellerde mevcut m²’yi korumak için binayı ötelemenin sınırı var mı? Yoksa her parsele göre uygulama farklı mı olacak?

Her parsele göre uygulama farklı olacak, Aplikasyon krokisinin çıkarılması ve yerinde inceleme sonrası öteleme sınırı, inşaat istikamet rölövesinde belirlenecektir. Öteleme sonucunda m² artışı olmayacaktır.

Binaya ait ruhsatlı projesine daha sonradan af iskânı ile alınan ilaveler de dâhil edilecek mi?

Evet, plan notu gereği iskân belgesi yerine geçen tüm belgeler bu madde kapsamına dâhildir.

Mevcut plana göre terki olan ve terk sonrası mevcut bina yola tecavüzlü hale gelmesi halinde bahçe payı var ise kaydırma yapılacağı söylendi. Bu durumlarda bahçe çekme mesafeleri uygulanacak mı?

Aplikasyon krokisi ve yerinde inceleme yapılarak öteleme imkanı olup olmadığına bakılıp inşaat istikamet rölövesinde öteleme sınırı belirtilecektir.

Dosyasında iskânı veya ruhsatı olan ancak projesi olmayan yapılarda nasıl bir yol izlenecek?

İskân ve ruhsattaki bilgilere göre rölöve projesi çizilerek uygulama yapılacaktır.

Mevcut binanın fonksiyonu imar planına göre değiştirilebilir mi?

Evet, eğer istenirse imar planına göre fonksiyon değiştirilebilir.

Ruhsata tabi projesinde konut olarak yapılmış ancak mevcut planda ticaret alanında kalan yapılarda fonksiyon değişikliğine gidilebilecek mi?

Evet, planda belirtilen fonksiyona göre değişiklik yapılabilir.

İmar Durum belgesinde nasıl bilgiler yer alacak?

İmar durum belgesinde I-42 maddesi kapsamında değerlendirilecek diye yazacak, öteleme veya belgesindeki oturum çizgisi de inşaat istikamet rölövesine işlenecektir.

Plandaki terk sonrası mevcut binada küçülme olması durumunda yönetmelik gereği olması zorunlu ve ölçüleri belirlenmiş mahallerden bazılarını ( Yatak odası, mutfak vs.) yapmadan projelendirilebilecek mi?

Donatı alanlarına terk sonrası plan şemasında yapılan değişikliklerde mer-i yönetmelikteki minimum piyes ölçüleri aranacaktır.

Arka bahçesi 0.00 kotunda olan yapılarda yeni yönetmeliğe göre -1.80 kotuna hafredebilir mi?

Evet, meri mevzuat doğrultusunda yapılabilir.

Fiziki kot ile ruhsatlı projedeki kotların farklı olması durumunda hangisine itibar edilecektir?

Belgesine esas projesi ve mevcut kot-kesit belgesi incelenerek değerlendirilecektir.

1957 yılı öncesi iskânlı sayılan yapılar bu plan notuna göre uygulama yapılabilecek mi? Yapılacak ise nasıl bir yol izlenecek?

Evet, devlet arşivlerinden yapının kayıtları istenip, gelen bilgiler ve teknik üniversiteden bina yaş raporu alınması sonrası rölöve projesi çizilerek işlemlere devam edilecektir.

Belgesinde ve imar planında konut alanında ise eğer talep edilirse teşekkülden dükkân verilebilir mi?

Dükkân ve teşekkül şartlarının sağlanması, tüm hissedarlardan zemin katın dükkâna dönüşmesine dair muvafakatname alınması durumunda verilebilir.

Ruhsatına esas projesinde kapıcı dairesi olarak gözüken kısımları ayrı bağımsız bölüm olarak değerlendirilerek proje hazırlanabilir mi?

Hayır, bağımsız bölüm sayısı artışı yönünde uygulama yapılamaz.

Mevcut projesinde bodrum katlarında bina genel kullanımına ait ( Çamaşır odası, sığınak, vs. ) mahallerde değişiklik yapılabilir mi? Bağımsız bölümlere ekleme yapılabilir mi?

Hayır, bağımsız bölüm sayısı artışı yönünde uygulama yapılamaz. Plan şemasındaki değişiklikler mevzuata uygun olması durumunda yapılabilir.

Ruhsatlı projesinde yer alan bağımsız bölüm sayısını arttırılabilir mi ( Katında tek daire olan bir yapıda katında iki veya daha fazla daire şeklinde)?

Hayır, yoğunluk artırıcı yönde bağımsız bölüm değişikliği yapılamaz.

Mevcut projesinde gereğinden büyük olarak tasarlanmış havalandırma alanları bağımsız bölümlere ilave edilebilir mi? veya asansör merdiven gibi alanların genişletilmesinde veya eklenmesinde kullanılabilir mi?

İhtiyaç durumunda ortak alan kullanımlarına eklenebilir.

 

Çekme kat olarak ruhsatlandırılmış, teras kullanım hakkı çekme kata ait olan yapılarda teras kısmından kapalı alana ilave yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz.

Ruhsatlı projesinde olmayan ama mer-i imar yönetmeliğinin getirdiği (+/- ) hak ve yükümlülüklerin değerlendirilişi nasıl olacak? (Su deposu, elektrik odası yükümlülüğü, çıkma hakkı, çatı altı piyesi hakkı gibi)

Mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

Projede korumamız gerekenler sadece yükseklik mi yoksa kat planları önemli mi?

Kat planları mer-i mevzuata göre istenirse değişebilir. Yükseklik mer-i mevzuat ve mevcut ruhsata göre belirlenecektir.

Aplikasyonda tecavüz varsa ne yapılmalıdır?

Yeni yapı hükümleri geçerli olacaktır.

Amaç bağımsız bölüm sayısını korumak mı, m² korumak mı? Buna bağlı olarak bağımsız bölüm sayısı değiştirilebilir mi?

Bağımsız bölüm sayısı arttırılamaz ancak plan şeması mer-i mevzuat kapsamında değiştirilebilir. Yoğunluğu arttıran bağımsız bölüm sayısı ilave edilemez.

Plan şemasında bugünkü mevzuata uymayan yerlerde(oda ölçüsü, wc, merdiven vb.) değişiklik talep edecek miyiz?

Belgesine esas plan şemasını koruduğu için aynı şekilde kalabilir.

Bugünkü mevzuatta uygun olmayan ancak mevcutta bodrumda ve çatı arasında bağımsız bölüm varsa kullanmaya devam edebilir mi?

Evet, belgesine esas olduğu için bu hakkı devam eder ancak daireyi büyütemez veya bağımsız bölüm sayısı artırılamaz. Olduğu gibi korunması gerekmektedir.

Herhangi bir çıkması olmayan binalarda yola bakan cephelerde çıkma yapılmasına izin verilecek mi?

İmar planında belirtilen irtifaya (yükseklik) uygun olacak şekilde  cumba yapabilecektir. Örneğin, mevcut bina 15.50 metre ve plan irtifası 9.50 metre ise H=9.50 metre şartlarında  plan notları V-D-1 maddesi doğrultusunda cumba yapılabilir. Plandan fazla katlarda cumba yapılamaz.

Mevcut binaların cephesinde ( malzeme, pencere ebatları vs.) değişiklik yapılabilir mi?

Evet, cephelerde değişiklik yapılabilir.

Mevcut cephesinin aynısı yapılacak olan binalarda estetik kurul görüşü alınacak mı?

Evet, estetik kuruldan görüş alınacaktır.

Ruhsatlı projesinde mevcut TSE standartlarına uymayan asansörleri aynı şekilde yapılabilecek mi?

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği doğrultuda işlem yapılacaktır.

Ruhsatlı projesinde asansör olmayan ancak yapılmak istenen yapılarda mevcut asansör yönetmeliğine uyulacak mı? Bu konuda istisnai durumlar olabilir mi?( küçük parsellerde)

Mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

Ruhsatlı projesinde teras olan yapılara çatı yaptırılacak ise; çatı arası piyesi planlanabilecek mi?

Hayır, çatı arası piyes eklenemez. Ancak planlanacak yapı, imar planı yapılaşma koşullarıyla (kontür-gabari-yükseklik) örtüşmesi halinde yapılabilir.

Ruhsatlı projesinde çatı mevcut olan yapılarda çatı altı piyesi planlanabilecek mi?

Hayır, çatı arası piyes eklenemez. Ancak planlanacak yapı, imar planı yapılaşma koşullarıyla (kontür-gabari-yükseklik) örtüşmesi halinde yapılabilir.

Mal sahiplerinin muvafakatı için salt çoğunluk yeterli mi?

Mevzuat hükümleri geçerli olduğundan tüm maliklerin muvafakatı gereklidir. Ancak parseldeki mevcut bina riskli yapı ise; hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğunun muvafakatı bulunması durumunda; 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15. madddesinde belirtilen usuller doğrultusunda işlem yapılmak suretiyle hissedar muvafakatı sağlanarak işleme devam edilecektir.

Projelerin ya da ruhsatın üzerine I-42 maddesine göre düzenlenmiştir notu yazmalı mıyız?

Evet, ruhsat ve projelere bu notu düşeceğiz.

Eski müellif mimardan muvafakat alınacak mı?

Hayır, bina yıkıldığı için alınmasına gerek yok.

Mer-i mevzuatlar ile mer-i imar planından gelen ilave haklar olması durumunda bu haklar kullandırılacak mı?

Evet, gerek mer-i mevzuatlar gerekse mer-i imar planından gelen ilave haklar, yapı maliklerinin muvafakati dâhilinde kullandırılabilecektir.

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web