-A A+

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür: Nalan ERKAN

E-Mail: hukukisleri@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

Sunulan Hizmetler
Yargı mercilerinden, icra dairelerinden, noterlerden, kurum ve kuruluşlardan, tüzel ve gerçek kişilerden Fatih Belediye Başkanlığı’na yapılan tebligat ve gönderilecek dilekçelerin Fatih Belediye Başkanlığı adına tebellüğ edilerek, hukuki gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Başkanlık makamının ve Fatih Belediye Başkanlığı bünyesindeki tüm müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu konularda sözlü veya yazılı mütalaalar vererek, idarenin hukuki ve idari konulardaki hizmet kalitesinin artmasına katkı sunmaktadır.
Belediye bünyesinde hizmet veren diğer müdürlüklerden gönderilen ilçemiz dahilindeki bazı taşınmazlara ait yıkım ve tahliye işlemlerine ilişkin yazılar uyarınca, oluşabilecek hukuki ihtilaf ve konular dikkate alınarak, yardımcı olunması bakımından yıkım ve tahliye mahallerinde müdürlük tarafından avukat görevlendirilmektedir.
Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumunca, belediye adına düzenlenen ve müdürlüğe intikal eden 'Belediye Hizmetleri ve İşçi Primleri' konulu ödeme emirlerine karşı herhangi bir sorumluluğa sebebiyet verilmeden ivedi olarak müdahale edilmekte, bu konuda düzenlenen mal beyanı dilekçeler kurumlara yasal süre içerisinde tebliğ edilmektedir.
Dava Çeşitleri
 1. Yenileme alanları ile ilgili olarak açılan kamulaştırma davaları.
 2. Tapu iptali ve tescil davaları.
 3. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi işçi alacaklarına ilişkin görülen davalar ile işe iade davaları.
 4. Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları.
 5. Ecrimisil alacağının tahsili talepli Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından açılan davalar.
 6. Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen imar kirliliğine neden olmak ve mühür fekki suçlarına ait davalar.
 7. Sulh Ceza Mahkemelerine yapılan idari para cezaları itirazlarına ilişkin davalar.
 8. Maddi ve manevi tazminat davaları.
 9. Meni müdahale ve yıkım davaları.
 10. İletişim yolu ile işlenen suçlara ilişkin davalar.
 11. İmar Planlarının iptaline ilişkin açılan idari davalar.
 12. İmar para cezası ve yıkıma ilişkin alınan Encümen kararlarının iptali talepli davalar.
 13. Ruhsat işlemleri ile ilgili açılan davalar.
 14. Ödeme emirlerinin iptali talebi ile açılan idari davalar.
 15. Ecrimisil ve ecrimisil ihbarnamelerinin iptali talebi ile açılan davalar.
 16. Memur personel tarafından açılan tazminata (sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan) ve özlük haklarına ilişkin davalar.
 17. Tam yargı davaları.
 18. Ecrimisil ve kira alacaklarının tahsili amacı ile yapılan icra takipleri.
 19. Mahkeme kararları doğrultusunda idaremiz lehine hüküm altına alınan meblağların ve avukatlık ücretlerinin tahsili amacıyla yapılan icra takipleri.
 20. İdaremiz aleyhine başlatılan icra takiplerine karşı tarafımızdan açılan şikayete ilişkin davalar.
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin