-A A+

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür: Yener USTABAŞ

E-Mail: imarvesehircilik@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

Proje İnceleme ve Ruhsat Şefliği

Mimari Proje Bürosunun Yürüttüğü Çalışmalar

 • Meri İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama projelerini inceleyerek, onaylamak.
 • İlgili Koruma Kurullarına proje sunmak.
 • Proje tescil işlemlerini yapmak.
 • Yapı Ruhsatı ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek.
 • Onaylanan uygulama projelerinin yapı ruhsatlarını tanzim etmek.
 • Proje suret tasdiki yapmak.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

Zemin Etüdü - Statik Proje Bürosu

 • Onaylanan mimar projelere ait statik projeleri incelemek ve onaylamak.
 • Zemin etüd raporlarını incelemek ve onaylamak.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.


Makine - Elektrik Bürosu

 • Tesisat projelerini incelemek ve onaylamak.
 • Asansör işletme ruhsatı vermek.
 • Buhar kazanlarının işletme ruhsatı vermek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

Numarataj Bürosu
 • İlçemiz numarataj işlemlerini Numarataj Yönetmeliğİ'ne uygun olarak yapmak.
 • Numarataj bilgilerini UAVT'ye kaydetmek.
 • Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak.
 • MAKS'a uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, MAKS'a girilecek numarataj verilerini girmek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

İmar Uygulama ve Kentsel Dönüşüm Şefliği

İmar Durumu Bürosu

 • Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu düzenlemek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

Harita Bürosu

 • İnşaat istikamet rölövesi hazırlamak.
 • Kot kesit belgesi hazırlamak.
 • Encümene teklif belgesi hazırlamak.
 • Revizyon (parsellerde yapılaşmanın tespiti ve çizimi) yapmak.
 • Kat irtifakı tasdiki yapmak.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.


Kentsel Dönüşüm Bürosu

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İstanbul ili Fatih ilçesinde yapılan riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporları incelemek ve onaylamak.
 • Riskli yapı tespiti yapılan binalar için Kira yardımı yapılmak üzere gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.


Kalem Bürosu

 • Vergi iadesi gibi mali konularla ilgili tahakkuk ve bordrolarını hazırlamak ve takibini yapmak
 • Müdürlükteki personellerin izin, rapor, terfi ve tayin konularındaki tüm işlemlerini yürütmek.
 • Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazırlamak.
 • İhtiyaç olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit ederek temini için bağlı olduğu amire bildirmek.
 • Zimmetinde bulunan araç, gereç ve malzemenin itinalı bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlamak.
 • Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt, zimmet ve takibini yapmak.
 • Müdürlüğe gelen evrakın arşivdeki işlem dosyaları ile birleştirilerek işleme konulmasını sağlamak.

Ruhsatlandırma Süreçleri
Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin