-A A+

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür: Yener USTABAŞ

E-Mail: imarvesehircilik@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

Proje İnceleme ve Ruhsat Şefliği

Mimari Proje Bürosunun Yürüttüğü Çalışmalar

 • Meri İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama projelerini inceleyerek, onaylamak.
 • İlgili Koruma Kurullarına proje sunmak.
 • Proje tescil işlemlerini yapmak.
 • Yapı Ruhsatı ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek.
 • Onaylanan uygulama projelerinin yapı ruhsatlarını tanzim etmek.
 • Proje suret tasdiki yapmak.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

Zemin Etüdü - Statik Proje Bürosu

 • Onaylanan mimar projelere ait statik projeleri incelemek ve onaylamak.
 • Zemin etüd raporlarını incelemek ve onaylamak.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.


Makine - Elektrik Bürosu

 • Tesisat projelerini incelemek ve onaylamak.
 • Asansör işletme ruhsatı vermek.
 • Buhar kazanlarının işletme ruhsatı vermek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

Numarataj Bürosu
 • İlçemiz numarataj işlemlerini Numarataj Yönetmeliğİ'ne uygun olarak yapmak.
 • Numarataj bilgilerini UAVT'ye kaydetmek.
 • Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak.
 • MAKS'a uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, MAKS'a girilecek numarataj verilerini girmek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

İmar Uygulama ve Kentsel Dönüşüm Şefliği

İmar Durumu Bürosu

 • Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu düzenlemek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.

Harita Bürosu

 • İnşaat istikamet rölövesi hazırlamak.
 • Kot kesit belgesi hazırlamak.
 • Encümene teklif belgesi hazırlamak.
 • Revizyon (parsellerde yapılaşmanın tespiti ve çizimi) yapmak.
 • Kat irtifakı tasdiki yapmak.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.


Kentsel Dönüşüm Bürosu

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İstanbul ili Fatih ilçesinde yapılan riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporları incelemek ve onaylamak.
 • Riskli yapı tespiti yapılan binalar için Kira yardımı yapılmak üzere gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Kurumlar arası, kurum içi ve vatandaş yazışmalarını yapmak.


Kalem Bürosu

 • Vergi iadesi gibi mali konularla ilgili tahakkuk ve bordrolarını hazırlamak ve takibini yapmak
 • Müdürlükteki personellerin izin, rapor, terfi ve tayin konularındaki tüm işlemlerini yürütmek.
 • Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazırlamak.
 • İhtiyaç olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit ederek temini için bağlı olduğu amire bildirmek.
 • Zimmetinde bulunan araç, gereç ve malzemenin itinalı bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlamak.
 • Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt, zimmet ve takibini yapmak.
 • Müdürlüğe gelen evrakın arşivdeki işlem dosyaları ile birleştirilerek işleme konulmasını sağlamak.

Ruhsatlandırma Süreçleri
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin