-A A+

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

Fatih Belediyesi olarak vatandaşlarımızın veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla kurum olarak bilgi güvenliği uygulamalarını hayata geçiriyor, çalışmalarımızda yöntem olarak Uluslararası ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi standardını kullanıyoruz.

Fatih Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel Veri ve Verilerin İşlenmesi: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Açık Rıza: Kişisel veriler ile ilgili “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek ve açık rızanızı almak istiyoruz.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İlgili Kişi: Kanun kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere gerçek kişidir.

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Fatih Belediyesi’nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Fatih Belediyesi, hizmet verdiği vatandaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Fatih Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, belediyemiz içinde yer alan pano ve ekranlar üzerinden ve SMS servisleriyle ilan edilecektir.

2. Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Fatih Belediyesi yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, vatandaşların belediyecilik hizmetleriyle ilgili taleplerini yerine getirmek, belediyecilik hizmetlerini geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, tapu bilgileriniz gibi kişisel veriler matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlara, belediyemiz için hizmet veren belediye iktisadi teşekküllerine, belediye hizmetleri verirken iş yaptığımız tedarikçilerimize kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla bazı kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartları’nda, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek,
 • Belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,
 • Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Yurttaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,
 • Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananların “Çerez Politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
 • Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunan kişilerin iletişim bilgilerini edinebilmek,
 • İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Spor okulları, etüt merkezleri, kurs merkezleri ve diğer kurslar için kayıt yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • İş ve staj başvurularını değerlendirebilmek,
 • İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasalara uygun olarak veri toplamak,
 • Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,
 • Hizmet binalarımız, tesislerimiz, parklarımız gibi yerlerde kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için kamera görüntüleri alınmaktadır.

Üçüncü Kişilere Aktarım ve Bunun Nedenleri Hakkında Bilgilendirme

Fatih Belediyesi’nde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, yurttaşlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere; belediyecilik hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sendikalarla, SGK, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Fatih Belediyesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Tüm çalışmalarımızın hedefi bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartlara uyum sağlayabilmektir.

Fatih Belediyesi olarak aldığımız kişisel verilerinizi, doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli belediyecilik hizmeti sağlayabilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kurumlarla, Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu gereği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuatlar gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri Sorumlusu Olarak Fatih Belediyesi;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

5. Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kanunun Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.fatih.bel.tr/KVKK adresinde yer alan belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek, 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması

Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, Fatih Belediyesi olarak sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz.

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için bize 453 1453 numaralı Fatih Belediyesi İletişim Merkezi (FABİM) üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili yasal taleplerinizi bize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap vereceğiz.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Fatih Belediyesi


Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 Fatih - İstanbul

fatihbelediyesi@hs01.kep.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) İlgili Kişi Başvuru Formu İçin Tıklayınız

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin