-A A+

2010 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 - 06- 08 OCAK 2010 / 09:00

2010 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2010 yılında Temmuz ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Oybirliği ile kabul edildi.

2010/2

Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu üyeliği hk.

Oybirliği ile kabul edildi.

2010/3

Denetim Komisyonunda uzman çalıştırılması ve ödenecek ücret hk.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2010/4

5747 sayılı Kanunla Eminönü Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılmış olup, tüm Mahalleleriyle Belediyemize katılmıştır. İlçeler arasındaki bölgesel farklılıkların dikkate alınarak mevcut vergi, ücret ve harç tarifelerinin 2010 yılı için yeniden tespiti hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/5

01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/6

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazılı talebi gereğince; Fatih İlçesinde görev yapan araçların daha etkin ve verimli olması açısından, 3 adet araç ile günlük 10 litre yakıt (sigorta,kasko,tamir bakım ve avadanlık giderleri ) dahil olmak üzere, 5393 sayılı kanunun 75/b maddesi uyarınca; Başkanlığımızca kiralama suretiyle karşılanması hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/7

”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik “ çerçevesinde 1 adet boş memur kadro ve derecesinde değişiklik yapılması hk.B13

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/8

Fatih ilçesi (Eminönü) Sultanahmet Mah.Çatladı kapı mevkii Kennedy Cad. 147 pafta 3021 ada 1 parsel sayılı 5125,35 m2 alana sahip taşınmazın 3835,12 m2’lik kısmı için onaylı yenileme projesine göre 30 yıl süre için üst kullanım hakkının verilmesi, hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/9

Mülkiyeti ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan gayri menkullerin ihtiyaç halinde mevzuat hükümlerine göre satışı, kat karşılığı veya yap işlet devret ile ihale edilmesi, tahsisis, kiralanması , takas edilmesi ve gerektiği durumlarda bedelli veya bedelsiz kamu kuruluşlarına devri hususunda belediye başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/10

5393 sayılı Belediye yasasının 49.maddesinde “ sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10 ‘nu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının 20.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca” Performans Değerlendirme Ölçütleri “ oluşturulması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/11

Belediyemizde 2010 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/12

Fatih – Süleymaniye mahallesi, 573 ada ile v.b parseller, 575 ada ile v.b parseller, 578 ada ile v.b parseller, Mülkiyeti İstanbul Üniversitesine ait olan ada ve parseller, Fatih İlçesi Kalenderhane mahallesi, 102 pafta, 65 ada ile v.b parseller , 666 ada ile v.b parseller, 667 ada ile v.b parseller sayılı yerlerin; 3194 sayılı İmar kanununun 15.16.17. maddeleri gereğince fatih Belediyesi adına yoldan ihdas parseli olarak tescil edildikten sonra ihdasen oluşan bu parsellerin İstanbul Üniversitesine 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre bedelsiz devrinin yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/13

Fatih – İskenderpaşa MahallesiAhmediye cad. No: 50 sayılı yerde buluna Belediyemiz e ait (Bodrum, Zemin, Asma 5 normal kat) yere alınmış olan 10 yıl süre ile kiralanan 2008/62 sayılı Meclis kararının iptal edilerek, yeniden 5393 sayılı Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince 30 yıl süre ile kiralanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin