Sol Menüler

Güncel

-A A+

İstanbul İli, Fatih İlçesi Genelindeki Yollarda Asfalt Nakli, Serilmesi, Sıkıştırılması, Robot İle Yenileme, Freze, Baca Ve Izgara Yükseltme İşi

İhale Tarihi: 26.6.2024 11:30

İstanbul İli, Fatih İlçesi Genelindeki Yollarda Asfalt Nakli, Serilmesi, Sıkıştırılması, Robot İle Yenileme, Freze, Baca Ve Izgara Yükseltme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/778604

1-İdarenin

a) Adı

:

FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahili Sokak no:34/4 AKSARAY FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124531453 - 2124531453

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

İstanbul İli, Fatih İlçesi Genelindeki Yollarda Asfalt Nakli, Serilmesi, Sıkıştırılması, Robot İle Yenileme, Freze, Baca Ve Izgara Yükseltme İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4050 Ton Asfalt Yol Kaplaması Onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İSTANBUL/FATİH

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 160 (YüzAltmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.06.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EK HİZMET BİNASI/ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CERRAHPAŞA MAH. SAMATYA SAHİLİ SOK. NO:34/4 FATİH YENİKAPI/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

( A) ALTYAPI İŞLERİ BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ(ALTYAPI+ÜSTYAPI) , BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

Teklif Fiyatı Puanlaması ( TP ): Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler arasındaki teklif edilen

en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( KTP ): Kalite ve teknik değer

nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş

kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( KTP ) Poz No Tanımı Puan ASF-12 Robot ile yama

yapılması (yama yerinin hazırlanması dahil, moloz nakli ve döküm bedeli dahil) 15 ASF-02 Büyük plent ünitesi ile hazırlanan aşınma tabakası

asfalt betonunun temini (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (plentaltı tip2) 9 ASF-14 Her ebatta ızgaranın yükseltilmesi 2 ASF-04 Kaldırım asfaltı

(sıfır asfalt) temini (fabrika teslim fiyatı) 2 ASF-13 Yağmursuyu, atıksu, telekom vb. baca kapaklarının yükseltilmesi 2 ASF-03 Binder tabakası

yapılması için, binder asfaltı temini (plent altı) 2 ASF-01 Büyük plent ünitesi ile hazırlanan aşınma tabakası asfalt betonunun temini

(kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (plenaltı tip1) 2 ASF-06 Bitümlü sıcak karışımların elektronik duyargalı büyük finişerle serilmesi,

silindirlerle sıkıştırılması 2 ASF-08 Asfalt kazıma makinesi (konveyörlü, asgari 400hp gücünde minimum 2,05m freze genişliğinde)

ile 3-12 cm freze derinliğinde bitümlü karışım kaplamaların kazılması 2 ASF-16 1 ton her nevi bitümlü karışımların nakli 2 Söz konusu

her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin

yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş

kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan

alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı ( KTP ),her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam puan: Toplam puan,

Teklif Fiyatı Puanı ( TP ) ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı( KTP ): toplamıdır. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş

Teklif Bedeli (FDTF):Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait

teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder." Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif

bedelidir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin