-A A+

Ruhsat İşlemleri

Asansör Muayene Duyurusu

Asansör Muayeneleri Türk Standartlar Enstitisü'ne yaptırılacaktır.

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘ İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar.’ denilmektedir. İlçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık ve tescil muayeneleri için, Belediye Başkanlığı tarafından Türk Standartları Enstitüsü ile protokol imzalanmıştır. Protokol gereğince muayeneler Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacaktır. Muayene başvuruları Türk Standartları Enstitüsü’ne randevu oluşturulmak suretiyle yapılacaktır.

Konut ve İşyeri Numaratajı Konusu Hakkında Hangi Müdürlüğünüzden Bilgi Alabilirim?

Konut ve İşyeri numaratajı ile ilgili her türlü işlemleriniz için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan Numarataj masamız ile irtibata geçebilirsiniz. İletişim için TEL : (0212) 453 14 53 – Dahili : 1287 - 1288 - 1289

Müdürlük İletişim Bilgileri:


Başkanlık Hizmet Binası

E-Mail: imarvesehircilik@fatih.bel.tr Tel: 453 14 53 - 453 14 00

Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih - İstanbul

Asansör İşletme Ruhsatı için İstenilen Belgeler İş yeri açmak istiyorum, ruhsat müracaatı için yapılması gereken işlemler nelerdir?

“İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 11. maddesinde “İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.” hükmü gereği zorunludur.

İş yerini devir etmem/ devir almam durumunda ne yapmalıyım?

İşletme hakkı devir sözleşmesi ile devir alanın Belediyemize başvuruda bulunulması durumunda devir edilecek işyerine ait ruhsat işlem dosyasında gerekli inceleme yapılarak varsa eksik belgeleri bildirilerek evrakların tamamlanmasına müteakip işlemler yapılır. Örnek 3 de yer alan dilekçe örneği ile müracaat edilir.

Dikkat! İş yeri devir alacak kişilerin, devir işlemlerini yapmadan önce dosyası üzerinden, imar durumu, itfaiye durumu, genel güvenlik ve asayiş ile mesafe uygunluğu açısından faaliyeti ile ilgili sakıncalı bir durumu olup olmadığı hakkında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ön bilgi almaları, mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından faydalarına olacaktır.

İş yeri sahibinin vefatı halinde ne yapılmalıdır?

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde tarafımıza en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının tarafımızca tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iş yerinde bulundurulması zorunlu mudur?

“İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 11. maddesinde “İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.” hükmü gereği zorunludur.

Tapuda mesken görünen yerlerde iş yeri açılabilir mi?

Kiralanan yer tapuda mesken gözüküyor ise tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekir. Yönetim var ise; karar defterine konuyla ilgili karar düşülür, malikler tarafından imzalanır. Defterin ilk sayfası ve alınan karar noterde tasdik ettirilir. Yönetim yok ise; birden fazla malikli binalarda kat maliklerinden ayrı ayrı noter muvafakati alınması gerekmektedir. (Muvafakat, bizzat tapu malikleri veya vekâlet vereceği kişilerden alınacaktır). Malikin yurtdışında olması durumunda verilen muvafakat konsolosluk kanalıyla gönderilecektir.

Dikkat! Açılacak iş yeri Umuma Açık İşyeri statüsündeyse (kahvehane, içkili lokanta, oyun salonu, internet salonu vb.* ) tapuda işyeri olarak görülmesi halinde bile yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın (muvafakatname) bulunması gerekmektedir.

İtfaiye Raporu hangi işyerlerinden istenmektedir?

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrı sıhhi işyerlerinden, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinden, 150m²den büyük işyerlerinden, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinden istenmektedir.

Güzellik salonlarında ortak şartlara ek olarak aranan şartlar nelerdir?

9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in EK-1 Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına Ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler Başlıklı ( J) fıkrasında belirtilmiştir.

Nargilelik Tütün Mamülü İçilen iş yerlerine ait alan /alanlara sunum uygunluk belgesi hangi kurum tarafından verilmektedir?

Fatih İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü (Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından verilmektedir.

Tütün Mamülleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik Hükümleri kapsamında Nargilelik Tütün mamulü sunum belgesi almak için; iş yerinin, bahse konu tebliğin 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıdıklarına ilişkin ‘Uygunluk Yazısını’ nereden alabilirim?

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alacak olanlar; işyerlerinin, bahse konu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıdıklarına ilişkin “ uygunluk yazısını ” işyeri açma ve çalışma ruhsatı, izin veya turizm belgesi vermeye yetkili merciden alacaklardır.

Tütün mamulü perakende satış belgesi, alkollü içki perakende satış belgesi, etil alkol perakende satış belgesi almak için nereye başvurmalıyım?

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurmalıdır.

Mesafe şartının uygunluk kıstasları nelerdir?

Nargile sunumu yapılacak alanların; örgün eğitim kurumları( okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim) dershaneler, öğrenci yurtları, kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması ve kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, zorunludur.

Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında bulunmaması gerekmektedir.

Dikkat! Kapalı Alan tanımı: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil ) olan kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler “ kapalı alan” olarak değerlendirilecektir.

Kapalı alanda nargile sunumu yapılır mı, şartları nelerdir?

Kapalı alanlarda nargile sunumu yapılamaz. Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler, kapalı alan olarak tanımlanır. Bu alanlarda nargile sunumu yapılamaz.

Oyun salonu, kahvehane, internet kafe, play station, içkili lokanta türü işyerleri açılırken mesafe şartı aranır mı?

Evet, mesafe şartı aranır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, içkili lokanta, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Hangi iş yerleri için mesafe şartı aranır?

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler ile nargilelik tütün sunumu yapan iş yerleri, örgün eğitim kurumlarından, ibadethanelerden, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Mesafe ölçümü nasıl yapılır?

Ölçüm yapılırken, işyeri ile örgün eğitim kurumları, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerinin bulunduğu binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Özel yapı şeklini gerektiren işyerleri hangileridir?

Hamam, sauna, ekmek fırınları, düğün salonları, sinema, konaklama tesisleri (otel, pansiyon vb.), tiyatro özel yapı şeklini gerektiren işyerleridir.

Adres değişikliklerinde işyerleri için yeniden ruhsat düzenlenir mi?

Evet, İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir.

Yeni açılacak iş yerinin faaliyet konusuna uygun olup olmadığı hakkında ön inceleme istenebilir mi?

Evet, talepler doğrultusunda ruhsat ve denetim komisyonunca ön inceleme yapılarak iş yeri açmak isteyen şahıslar bilgilendirilir.

İş yerlerinin Mesul Müdür ataması zorunlu mudur, Mesul Müdür ataması nasıl yapılır?

9207 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in “Mesul Müdür” başlıklı 35. Maddesinde “Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mesul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir.” denilmektedir.

Noterde düzenlenen Mesul Müdürlük Sözleşmesi şirket yetkilisi tarafından Belediyemize dilekçe ile bildirir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden, alkollü içki sunumu yapan bar, diskotek, içkili lokanta vb. yerler ile kapalı şişede alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin devredilmesi durumunda da yeni ruhsat düzenlenirken mesafe şartı aranır mı?

Evet aranır. Ancak bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devretmesi durumunda mesafe şartı aranmaz.

İş yerine yeni ortak alınması veya ortakların birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenir mi?

İş yerine yeni ortak alınması veya ortakların birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.

İş yeri sahibinin ölümü halinde yeni ruhsat düzenlenir mi? Varislerin yapacağı işlemler nelerdir?

İş yeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Umuma açık bir iş yeri ruhsatında belirtilen faaliyet konusunu değiştirmek isterse ne gibi işlem uygulanır?

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî iş yerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin